Angasamste Member List ...

Srl No M/F Full Name Father/ Husband Name Age Address Place/TQ/Dist Pincode Anga samsthe STD Code Phone No Mobile Phone Marital Status Gothra Occupation Education E-Mail DOB-Text DOB-Date Year of Edn Experience Extra Curricular Activities
2585 F AASHRITHA AITHAL GANDHI AITHAL 13 PADUHOLLI KARKARDA SALIGRAMA 576225 Saligrama         VISHWAMITHRA STUDENT 6TH STANDARD   03/06/1995 6/3/1995      
2574 M AASTHIKA SHASTRI NARASIMHA SHASTRI 49 SHASTRI HOUSE GUNDMI POST SASTHANA TALUK UDUPI DISTRICT 576226 Saligrama 0820 2564968   Y VISHWAMITHRA AGRICULTURE BCOM   05/07/1959 7/5/1959 6/2/1905    
2695 M ARUN MADYASTARU CHANDRASHEKAR MADYASTARU 0 S/O CHANDRASHEKAR MADYASTARU PARAM PALLI UDUPI SALIGRAMA 576225 Saligrama       Y BARADWAJA MEDICAL SHOP D'PHARAMCY           CRICKET
2787 M BIHAKARA NARAYANA HOLLA NAGESH HOLLA 73 B S N HOLLA NEAR KOTTA HOSPITAL KOTTA UDUPI TALUK DISTRICT 576221 Saligrama       Y BARADWAJA BANK EMPLOYEE B A   04/05/1935 5/4/1935      
2777 M DEEPESHA MAYYA ATMARAMA MAYYA 4 ANUGRAHA GUNDMI GRAMA UDUPI TALUK DISTRICT 576226 Saligrama       N VASHISHTA       12/11/2004 11/12/2004      
2764 F G ANUSUYA MAYYA G HARI KRISHNA MAYYA 47 NO 1-151 GUNDMI SASTAN POST UDUPI TALUK DISTRICT 576226 Saligrama       Y VASHISHTA HOUSE WIFE PUC   13/07/1961 7/13/1961      
2763 M G APURVA MAYYA G HARI KRISHNA 22 NO 1-151 GUNDMI SASTAN POST UDUPI TALUK DISTRICT 576226 Saligrama       N VASHISHTA STUDENT PUC   26/10/1986 10/26/1986      
2750 M G ARUNA MAYYA G NARAYANA MAYYA 0 GUNDMI SASTAN POST UDUPI TALUK DISTRICT 576226 Saligrama       Y VASHISHTA DOCTOR              
2775 M G ATMA RAMA MAYYA G NARASIMHA MAYYA 41 NO. 112 ANUGRAHA GUNDMI GRAMA UDUPI TALUK DISTRICT 576226 Saligrama       Y VASHISHTA OIL SHOP DIPLOMA   17/10/1967 10/17/1967      
2765 M G HARI KRISHNA MAYYA G SOMAYA MAYYA 54 NO 1-151 GUNDMI SASTAN POST UDUPI TALUK DISTRICT 576226 Saligrama 0820 2564843   Y VASHISHTA TEACHER PUC TCH   07/05/1954 5/7/1954      
2761 M G JAGADISH CHOUTHI G GOPALAIAHA 50 NO 2-31 GUNDMI SASTAN POST UDUPI TALUK DISTRICT 576226 Saligrama       Y VASHISHTA COOKING 7TH STANDARD   10/01/1958 1/10/1958      
2778 M G KAUSHIK G SHIVANANDA MAYYA 18 GUNDMI GRAMA SASTHANA POST UDUPI TALUK DISTRICT 576226 Saligrama       N   STUDENT PUC   03/11/1990 11/3/1990      
2756 M G KRISHNA MURTHY HOLLA G NARAYANA HOLLA 42 NO. 1-149 GUNDMI SASTAN POST UDUPI TALUK DISTRICT 576226 Saligrama       Y ARISTHANA BUSINESS SSLC   26/03/1966 3/26/1966      
2767 F G LEELAVATHI UPADHYA G SHAMA UPADHYA 52 NO. 2-32 GUNDMI SASTAN POST UDUPI TALUK DISTRICT 576226 Saligrama       N BARADWAJA HOUSE WIFE 6TH STANDARD   1956        
2769 F G NANDU MAYYA G SHIVANANDA MAYYA 14 GUNDMI SASTAN POST UDUPI TALUK DISTRICT 576226 Saligrama       N VASHISHTA STUDENT 9TH STANDARD   26/04/1994 4/26/1994      
2773 M G NARASIMHA MAYYA LT G RANU MAYYA 73 NO. 112 ANUGRAHA GUNDMI GRAMA UDUPI TALUK DISTRICT 576226 Saligrama 0820 2565270   Y VASHISHTA RETIRED MAN SSLC TCH   09/12/1935 12/9/1935      
2753 M G NARAYANA HOLLA G KRISHNA HOLLA 16 NO 1/149 GUNDMI SASTAN POST UDUPI TALUK DISTRICT 576226 Saligrama       N ANGIRASA STUDENT I PUC   06/10/1992 10/6/1992      
2760 F G NARIBA CHOUTHI G JAGADISH 47 NO 2-31 GUNDMI SASTAN POST UDUPI TALUK DISTRICT 576226 Saligrama       Y VASHISHTA HOUSE WIFE SSLC   05/04/1961 4/5/1961      
2759 M G NAVEEN ALWA G JAGADISH 20 NO 2-31 GUNDMI SASTAN POST UDUPI TALUK DISTRICT 576226 Saligrama       N VASHISHTA STUDENT BCOM   26/12/1988 12/26/1988      
2758 F G NAYANA ALWA G JAGADISH 17 NO 2-31 GUNDMI SASTAN POST UDUPI TALUK DISTRICT 576226 Saligrama       N VASHISHTA STUDENT PUC   11/09/1991 9/11/1991      
2752 M G PRADHANYA HOLLA G KRISHNA HOLLA 10 NO 1/149 GUNDMI SASTAN POST UDUPI TALUK DISTRICT 576226 Saligrama       N ANGIRASA       19/06/1998 6/19/1998      
2757 M G RAMESH MAYYA G SRINIVASA MAYYA 56 NO 1-150/1 GUNDMI SASTAN POST UDUPI TALUK DISTRICT 576226 Saligrama       Y VASHISHTA BUSINESS 6TH STANDARD   08/08/1952 8/8/1952      
2762 M G SAMARTHA MAYYA G HARI KRISHNA MAYYA 18 NO 1-151 GUNDMI SASTAN POST UDUPI TALUK DISTRICT 576226 Saligrama       N VASHISHTA STUDENT BE   03/10/1990 10/3/1990      
2768 M G SHAMA UPADHYA G NAGAPPA UPADHYA 62 NO. 2-32 GUNDMI SASTAN POST UDUPI TALUK DISTRICT 576226 Saligrama     9448515775 N BARADWAJA AGRICULTURE PUC   31/05/1946 5/31/1946      
2774 F G SHANTHA N MAYYA G NARASIMHA MAYYA 65 NO. 112 ANUGRAHA GUNDMI GRAMA UDUPI TALUK DISTRICT 576226 Saligrama       Y VASHISHTA HOUSEWIFE 7TH STANDARD   01/09/1943 9/1/1943      
2749 M G SHIVANANDA MAYYA G NARASIMHA MAYYA 0 NO 1-150 GUNDMI SASTAN POST UDUPI TALUK DISTRICT 576226 Saligrama     9480695466   VASHISHTA ADO BSC BED            
2754 F G SRISHALYA HOLLA G KRISHNA HOLLA 34 NO. 1/169 GUNDMI SASTAN POST UDUPI TALUK DISTRICT 576226 Saligrama       Y ANGIRASA HOUSE WIFE SSLC   23/02/1974 2/23/1974      
2766 M G SUBRAMANYA UPADHYA G SHAMA UPADHYA 29 NO. 2-32 GUNDMI SASTAN POST UDUPI TALUK DISTRICT 576226 Saligrama       N BARADWAJA AGRICULTURE SSLC   29/07/1979 7/29/1979      
2794 M G SUBRAYA MAYYA LT G VENKATAPPA MAYA 58 NO 1-114 LAXMIDEVI KRUPA GUNDMI GRAMA SASTHANA POST UDUPI TALUK DISTRICT   576226 Saligrama     9448796058 Y VASHISHTA TEACHER KANNADA MA   15/08/1950 8/15/1950 5/29/1905    
2779 F G SUMA MAYYA G SHIVANNA MAYYA 43 GUNDMI GRAMA SASTHANA POST UDUPI TALUK DISTRICT 576226 Saligrama       Y VASHISHTA       25/12/1965 12/25/1965      
2587 M GANDHI AITHAL LT. JANARDHAN AITHAL 48 PADUHOLLI KARKARDA SALIGRAMA 576225 Saligrama       Y VISHWAMITHRA RTO BROKER PUC   01/01/1960 1/1/1960   12:00:00 AM  
2704 F GAYATHRI SAMPATH HOLLA K S SAMPATHCHARAN HOLLA 31 SRI PARAMA NILAYA POST KARKADA SALIGRAMA 576225 Saligrama   2564636 9242988272 Y BARADWAJA MANE VARTE SSLC   28/06/1977 6/28/1977      
2722 F GIRIJAMMA HOLLA LT. K KRISHNA HOLLA 73 KRISHNA NILAYA KARKADA SALIGRAMA 576225 Saligrama       Y BARADWAJA MANE VARTE 3RD STANDARD   19/03/1935 3/19/1935      
2561 M GUNDMI SURESH DODMANE CHANAKESHVAIAH 56 POST SASTHAN UDUPI DISTRICT 576226 Saligrama 0820 2564312   Y BARADWAJA AGRICULTURE BCOM   12-08-52 8/12/1952      
2780 M GURUMURTHY HOLLA M SHIVANNA HOLLA 31 S/O M SHIVANNA HOLLA POST KOTATHATU UDUPI TALUK DISTRICT 576221 Saligrama       N BARADWAJA   SOFTWARE MECHANICAL   03/11/1977 11/3/1977      
126   H Sridhara Hande   73 Patelara mane, Udupi District Kota 576221 Saligrama   9945963005                      
2584 F HAKSHITA AITHAL GANDHI AITHAL 8 PADUHOLLI KARKARDA SALIGRAMA 576225 Saligrama       N VISHWAMITHRA STUDENT 4TH STANDARD   06/03/2000 3/6/2000      
2576 M HARIKRISHNA NAVADA RAMAIAH NAVADA 60 NAVADARA KERI GUNDMI POST SASTHANA TALUK UDUPI DISTRICT 576226 Saligrama       F ATRI AGRICULTURE 8TH STANDARD   31/03/1948 3/31/1948 5/16/1905    
2709 F INDIRA HOLLA K J LAXMINARAYA HOLLA 48 W/O K J LAXMINARAYA HOLLA POST KARKADA SALIGRAMA 576225 Saligrama       N BARADWAJA MANE VARTE SSLC   06/11/1960 11/6/1960   12:00:00 AM  
2728 F JAYA SHREE HOLLA K SHASHIDHAR HOLLA 53 THUDU HOLLE KARKADA SALIGRAMA 576225 Saligrama       Y BARADWAJA MANE VARTE PUC   1955        
2586 F JAYALAXMI AITHAL GANDHI AITHAL 38 PADUHOLLI KARKARDA SALIGRAMA 576225 Saligrama       Y VISHWAMITHRA MANE VARTE SSLC   05/01/1970 1/5/1970      
2741 F JAYANTHI HOLLA K. NARASIMHA HOLLA 52 PADU HOLLI KARKADA SALIGRAMA 576225 Saligrama       Y BARADWAJA MANE VARTE 9TH STANDARD   1956        
2595 F JYOTHI HOLLA K SURYANARAYANA HOLLA 37 SUMUKHA PADUHOLLI KARKARDA SALIGRAMA 576225 Saligrama       Y BARADWAJA MANE VARTE SSLC   21/02/1971 2/21/1971      
2600 F JYOTHI K AADIGA KRISHNAMURTHY AADIGA 24 THUDHOLI KARKADA SALIGRAMA   576225 Saligrama       N VASHISHTA MANE VARTE BA COMPUTER   16/07/1984 7/16/1984      
2731 F K AKSHATHA HOLLA K MAHABALESHWARA HOLLA 0 HOTEL SRI GURU MAIN ROAD SHAHAPURA GULBARGA   Saligrama       N BARADWAJA       2008        
2732 F K AMRUTHA HOLLA K MAHABALESHWARA HOLLA 3 HOTEL SRI GURU MAIN ROAD SHAHAPURA GULBARGA   Saligrama       N BARADWAJA   UKG   2005        
2715 F K ARCHANA HOLLA K MANJUNATHA HOLLA 18 HOTLE GURU PRASAD MARUTHI ROAD SHAHAPUR GULBARGA   Saligrama       N BARADWAJA STUDENT I BA   12/10/1990 10/12/1990      
2716 M K AVINASH HOLLA K MANJUNATHA HOLLA 21 HOTLE GURU PRASAD MARUTHI ROAD SHAHAPUR GULBARGA   Saligrama       N BARADWAJA STUDENT MEDICAL   11/04/1987 4/11/1987      
2713 F K BHAGYA LAXMI HOLLA K RATNAKAR HOLLA 43 CANTEEN SHARAVATHI NAGARA SHIMOGA 577002 Saligrama       Y BARADWAJA MANE VARTE B'COM   1965        
2706 M K BHASKAR HOLLA LT K KRISHNA HOLLA 50 KRISHNA NILAYA POST KARKADA SALIGRAMA 576225 Saligrama     9449693416 Y BARADWAJA AGRICULTURE 7TH STANDARD   07/05/1958 5/7/1958      
2582 M K CHANDRASHEKAR NAKSHATRI K DEVARU YANA MAHABALESHWARA 63 PADUHOLLI KARKARDA SALIGRAMA 576225 Saligrama       Y ATRI COOKING 4TH STANDARD   1945     12:00:00 AM  
2583 M K DEVARU YANA MAHABALESHWARA NAKSHATRI KRISHNA NAKSHATRI 86 PADUHOLLI KARKARDA SALIGRAMA 576225 Saligrama       Y ATRI STUDENT 8TH STANDARD   30/11/1922 11/30/1922      
2688 F K GAGANA HERLE M UDAYA HERLE 14 THANKU HERLE KARKARDA POST SALIGRAMA 576225 Saligrama       N VASHISHTA STUDENT 9TH STANDARD   17/07/1994 7/17/1994     MUSIC
2701 M K J LAXMINARAYANA HOLLA LT K JANARDHAN HOLLA 52 S/O LT. K JANARDHANA HOLLA POST KARKADA SALIGRAMA 576225 Saligrama       Y BARADWAJA COOKING     30/11/1956 11/30/1956   12:00:00 AM  
2592 F K JAYALAXMI AITHAL K NARASIMHA AITHAL 61 PADUHOLLI KARKARDA SALIGRAMA 576225 Saligrama       Y VISHWAMITHRA MANE VARTE 5TH STANDARD   14/01/1947 1/14/1947      
2717 F K KALYANI HOLLA K MANJUNATHA HOLLA 44 HOTLE GURU PRASAD MARUTHI ROAD SHAHAPUR GULBARGA   Saligrama       Y BARADWAJA MANE VARTE 9TH STANDARD   04/01/1964 1/4/1964      
2724 F K LATHA HOLLA K SRINIVASA HOLLA 39 THUDU HOLLE KARKADA SALIGRAMA 576225 Saligrama       Y BARADWAJA MANE VARTE PORD AGENT (MPKB4) PUC   06/03/1969 3/6/1969   12:00:00 AM  
192   K M Ganesh   56 Shwetharka, Plot No. 104, Nandha Gloory Apartment IttaMadu, Banashankari 3rd Phase Bangalore 560085 Saligrama   9741057560                      
2734 M K MAHABALESHWARA HOLLA D K KRISHNA HOLLA 36 HOTEL SRI GURU MAIN ROAD SHAHAPURA GULBARGA   Saligrama       Y BARADWAJA HOTEL BA   27/05/1972 5/27/1972   12:00:00 AM  
2718 M K MANJUNATHA HOLLA LT K KRISHNA HOLLA 53 HOTLE GURU PRASAD MARUTHI ROAD SHAHAPUR GULBARGA   Saligrama       Y BARADWAJA HOTEL 6TH STANDARD   18/12/1955 12/18/1955   12:00:00 AM  
2588 F K NAGASHREE ADIGA MANJUNATHA ADIGA 10 PADUHOLLI KARKARDA SALIGRAMA 576225 Saligrama       N VISHWAMITHRA STUDENT 5TH STANDARD   01/11/1998 11/1/1998      
2723 F K NAGASHREE HOLLA K SRINIVASA HOLLA 11 THUDU HOLLE KARKADA SALIGRAMA 576225 Saligrama       Y BARADWAJA STUDENT 6TH STANDARD   03/09/1997 9/3/1997      
2593 M K NARASIMHA AITHAL LT K SUBBANA AITHAL 64 S/O LT K SUBBANA AITHAL PADUHOLLI KARKARDA SALIGRAMA 576225 Saligrama       Y VISHWAMITHRA AGRICULTURE 5TH STANDARD   01/04/1944 4/1/1944   12:00:00 AM  
2743 M K NARASIMHA HOLLA LT K KRISHNA HOLLA 58 KRISHNA NILAYA PADU HOLLI KARKADA SALIGRAMA 576225 Saligrama       Y BARADWAJA COOKING SSLC   1950     12:00:00 AM  
2792 M K NARAYANA MAYYA GANAPPAMAYYA 72 RETIRED TEACHED SHARADHA PADUKERI MALURU GRAMA POST KOTATHATU UDUPI TALUK DISTRICT 576221 Saligrama     9900738389 Y VASHISHTA TEACHER SSLC AND TCH HINDHI   20/08/1936 8/20/1936      
2581 M K PRADEEP HOLLA K NARASIMHA HOLLA 27 PADUHOLLI KARKARDA SALIGRAMA 576225 Saligrama       N BARADWAJA FACTORY EMPLOYEE BSC   17/10/1981 10/17/1981   12:00:00 AM  
2580 M K PRAVEEN HOLLA K NARASIMHA HOLLA 21 PADUHOLLI KARKARDA SALIGRAMA 576225 Saligrama       N BARADWAJA CLOTH CENTRE BCOM   23/09/1987 9/23/1987   12:00:00 AM  
2579 F K PREETI HOLLA K NARASIMHA HOLLA 17 PADUHOLLI KARKARDA SALIGRAMA 576225 Saligrama       N BARADWAJA STUDENT BBM   24/04/1991 4/24/1991      
2712 M K RAJATHA HOLLA K RATNAKAR HOLLA 14 CANTEEN SHARAVATHI NAGARA SHIMOGA 577002 Saligrama       N BARADWAJA   8TH STANDARD   1994        
2714 M K RATNAKAR HOLLA LT K KRISHNA HOLLA 49 CANTEEN SHARAVATHI NAGARA SHIMOGA 577002 Saligrama       Y BARADWAJA HOTEL 7TH STANDARD   20/10/1959 10/20/1959   12:00:00 AM  
2705 M K S SAMPATH CHARANA HOLLA K SHANKARNARAYAN HOLLA 36 SRI PARAMA NILAYA POST KARKADA SALIGRAMA 576225 Saligrama   2564636 9242988272 Y BARADWAJA ELECTRICIAN DUBAI SSLC DIPLOMA   15/04/1972 4/15/1972   12:00:00 AM  
2702 F K S SAMPRITHA HOLLA K S SAMPATHCHARAN HOLLA 3 SRI PARAMA NILAYA POST KARKADA SALIGRAMA 576225 Saligrama   2564636 9242988272 N BARADWAJA       25/05/2005 5/25/2005      
2703 F K S SANGEETHA HOLLA K S SAMPATHCHARAN HOLLA 6 SRI PARAMA NILAYA POST KARKADA SALIGRAMA 576225 Saligrama   2564636 9242988272 N BARADWAJA STUDENT 2ND STANDARD   09/01/2002 1/9/2002      
2740 F K SAROJA HOLLA K VISHNUMURTHY HOLLA 42 HOTEL UPAHARA DARSHINI K B N HOSPITAL MAIN ROAD GULBARGA     Saligrama       Y BARADWAJA MANE VARTE PUC   30/11/1966 11/30/1966      
2737 F K SHAMALA HOLLA K VASUDEVA HOLLA 37 HOTLE DURGA BHAVANA NEAR KAMAKSHI HOSPITAL KUVEMPU NAGAR MYSORE   Saligrama       Y BARADWAJA MANE VARTE BA   11/07/1971 7/11/1971      
2692 M K SHANKERNARAYANA HOLLA LT K NARASIMHA HOLLA 69 PARAMA NILAYA KARKARDA POST SALIGRAMA 576225 Saligrama   2564636 9242988272 Y BARADWAJA RETIRED INCOME TAX OFFICER SSLC   26/03/1939 3/26/1939 5/11/1905    
2729 M K SHASHIDHAR HOLLA LT. K SHANKARA NARAYANA HOLLA 49 THUDU HOLLE KARKADA SALIGRAMA 576225 Saligrama       Y BARADWAJA BANK EMPLOYEE MSC   15/09/1959 9/15/1959   12:00:00 AM  
2594 M K SHISHIRA HOLLA K SURYANARAYANA HOLLA 8 SUMUKHA PADUHOLLI KARKARDA SALIGRAMA 576225 Saligrama       N BARADWAJA STUDENT 4TH STANDARD   23/02/2000 2/23/2000      
2748 M K SHIVRAMA HOLLA LT RAMANNA HOLLA 73 S/O RAMANNA HOLLAYA PADU HOLLI KARKADA SALIGRAMA 576225 Saligrama       Y BARADWAJA RETIRED BUS AGENT SSLC   1935     12:00:00 AM  
2739 F K SHUBHA HOLLA K KRISHNA MURTHY HOLLA 0 HOTEL UPAHARA DARSHINI K B N HOSPITAL MAIN ROAD GULBARGA     Saligrama       N BARADWAJA       06/2008 12:00:00 AM      
2733 F K SMITHA HOLLA K MAHABALESHWARA HOLLA 28 HOTEL SRI GURU MAIN ROAD SHAHAPURA GULBARGA   Saligrama       Y BARADWAJA MANE VARTE BA   03/04/1980 4/3/1980      
2577 M K SRINIDHI HOLLA K SRINIVASA HOLLA 8 PADUHOLLI KARKARDA SALIGRAMA 576225 Saligrama       N BARADWAJA STUDENT 3RD STANDARD   2000        
2725 M K SRINIVASA HOLLA LT. K NARASIMHA HOLLA 42 THUDU HOLLE KARKADA SALIGRAMA 576225 Saligrama       Y BARADWAJA FINANCE BA   18/03/1966 3/18/1966   12:00:00 AM  
2727 M K SRIVASTHA HOLLA K SHASHIDHAR HOLLA 19 THUDU HOLLE KARKADA SALIGRAMA 576225 Saligrama       Y BARADWAJA STUDENT COMPUTERS 2ND YEAR   1989        
2707 F K SUMAN HOLLA K J LAXMINARAYA HOLLA 13 W/O K J LAXMINARAYA HOLLA POST KARKADA SALIGRAMA 576225 Saligrama       N BARADWAJA STUDENT 6TH STANDARD   30/07/1995 7/30/1995     BHARTHANATYAM
2708 F K SUMANGALA HOLLA K J LAXMINARAYA HOLLA 18 W/O K J LAXMINARAYA HOLLA POST KARKADA SALIGRAMA 576225 Saligrama       N BARADWAJA STUDENT I BSC   13/11/1990 11/13/1990      
2719 F K SUPRITHA HOLLA K BHASKAR HOLLA 12 KRISHNA NILAYA KARKADA SALIGRAMA 576225 Saligrama       N BARADWAJA STUDENT 7TH STANDARD   28/05/1996 5/28/1996      
2720 F K SUSHMITHA HOLLA K BHASKAR HOLLA 14 KRISHNA NILAYA KARKADA SALIGRAMA 576225 Saligrama       N BARADWAJA STUDENT 8TH STANDARD   20/12/1994 12/20/1994      
2591 M K UDAYA AITHAL K NARASIMHA AITHAL 35 PADUHOLLI KARKARDA SALIGRAMA 576225 Saligrama       Y VISHWAMITHRA LIC AGENT SSLC   20/02/1973 2/20/1973   12:00:00 AM  
2590 M K UMESH AITHAL K NARASIMHA AITHAL 30 PADUHOLLI KARKARDA SALIGRAMA 576225 Saligrama       Y VISHWAMITHRA AGRICULTURE SSLC   14/04/1978 4/14/1978      
2589 F K USHA ADIGA K NARASIMHA AITHAL 37 PADUHOLLI KARKARDA SALIGRAMA 576225 Saligrama       Y VISHWAMITHRA AGRICULTURE SSLC   21/03/1971 3/21/1971      
2735 F K VAISHNAVI HOLLA K VASUDEVA HOLLA 5 HOTLE DURGA BHAVANA NEAR KAMAKSHI HOSPITAL KUVEMPU NAGAR MYSORE   Saligrama       N BARADWAJA STUDENT 1 STANDARD   11/06/2003 6/11/2003      
2736 M K VARUNA HOLLA K VASUDEVA HOLLA 11 HOTLE DURGA BHAVANA NEAR KAMAKSHI HOSPITAL KUVEMPU NAGAR MYSORE   Saligrama       N BARADWAJA   7TH STANDARD   01/07/1997 7/1/1997      
2738 M K VASU DEVA HOLLA LT K KRISHNA HOLLA 40 HOTLE DURGA BHAVANA NEAR KAMAKSHI HOSPITAL KUVEMPU NAGAR MYSORE   Saligrama       Y BARADWAJA HOTEL BCOM   17/01/1968 1/17/1968   12:00:00 AM  
2721 F K VINOD HOLLA K BHASKAR HOLLA 46 KRISHNA NILAYA KARKADA SALIGRAMA 576225 Saligrama       Y BARADWAJA MANE VARTE 8TH STANDARD   11/03/1962 3/11/1962      
2711 M K VISHNUMURTHY HOLLA LT K KRISHNA HOLLA 46 HOTEL UPAHARA DARSHINI MAIN ROAD KBN HOSPITAL GULBARGA   Saligrama       Y BARADWAJA HOTEL 6TH STANDARD   05/05/1962 5/5/1962   12:00:00 AM  
2599 F KALAVATHI K AADIGA YAJNANARAYANA SOWMAJI 54 THUDHOLI KARKADA SALIGRAMA     Saligrama       Y VASHISHTA VETERNARY 7TH CLOSS   16/10/1954 10/16/1954   12:00:00 AM  
2696 M KRISHNA AITHAL RAMACHANDRA AITHAL 0 S/O RAMACHANDRA AITHAL PARAM PALLI UDUPI SALIGRAMA 576225 Saligrama       Y VISHWAMITHRA AGRICULTURE SSLC            
2793 M KRISHNA HANDHA NARASIMHAHANDA 63 PADUKERI MALURU GRAMA POST KOTATHATU UDUPI TALUKU DISTRICT 576221 Saligrama   2586357 9945027327   VISHWAMITHRA AGRICULTURE 6TH STANDARD   22/02/1945 2/22/1945      
2747 F LALITHA BHATU VISHWANATH BHATIYA 0 W/O VISHWANATHA BHATIYA PADU HOLLI KARKADA SALIGRAMA 576225 Saligrama       Y HARITHASA MANE VARTE SSLC            
2751 F LALITHAMMA MAYYA G NARAYANA MAYYA 0 GUNDMI SASTAN POST UDUPI TALUK DISTRICT 576226 Saligrama       Y VASHISHTA                
2785 M M GANESHALU UPADHYA NARAYANA UPADHYA 60 S/O NARAYANA UPADHYA PADUKERI MALURU GRAMA POST KOTATHATU UDUPI TALUK DISTRICT 576221 Saligrama       Y ANGIRASA AGRICULTURE 8TH STANDARD   06/07/1948 7/6/1948      
2790 M M N PRASANA KUMARA MAYYA NARAYANAMAYYA 35 SHARADHA PADUKERI MALURU GRAMA POST KOTATHATU UDUPI TALUK DISTRICT 576221 Saligrama       Y VASHISHTA PANCHAYATH OFFICE EMPLOYEE PUC   04/02/1973 2/4/1973 6/14/1905    
2791 M M N RADHAKRISHNA MAYYA NARAYANAMAYYA 38 SHARADHA PADUKERI MALURU GRAMA POST KOTATHATU UDUPI TALUK DISTRICT 576221 Saligrama   0 9900738389 Y VASHISHTA KARNATAKA BANK EMPLOYEE     05/10/1970 10/5/1970      
2783 M M NARAYA HOLLA CHANDRA HOLLA 52 HOTEL S/O CHANDRA HOLLARU PADUKERI MALURU GRAMA POST KOTATHATU UDUPI TALUK DISTRICT 576221 Saligrama       Y   HOTEL SSLC   02/03/1956 3/2/1956   12:00:00 AM  
2782 M M RAGAVENDRA HOLLA M SHIVANNA HOLLA 32 S/O M SHIVANNA HOLLA POST KOTATHATU UDUPI TALUK DISTRICT 576221 Saligrama       N BARADWAJA   SSLC   29/08/1976 8/29/1976 6/9/1905    
2786 M M RAMA MAYYA M LAKSHMI NARAYANA MAYYA 78 MALUR GRAMA POST KOTATHATU UDUPI TALUK DISTRICT 576221 Saligrama         VASHISHTA HOTEL EMPLOYEE 4TH STANDARD   01/06/1930 6/1/1930      
2789 M M S NAGAESH MAYYA SURYA NARAYANA MAYYA 21 S/O SURYA NARAYANA MAYYA POST KOTATHATU UDUPI TALUK DISTRICT 576221 Saligrama       N VASHISHTA AGRICULTURE SSLC   02/06/1987 6/2/1987      
2691 F M SUMITHRA SHANKAR HOLLA K SHANKARNARAYAN HOLLA 64 PARAMA NILAYA KARKARDA POST SALIGRAMA 576225 Saligrama   2564636 9242988272 Y BARADWAJA MANE VARTE 5TH STANDARD   16/12/1944 12/16/1944      
2690 M M UDAYA HERLE SHRINIVAS HERLE 47 THANKU HERLE KARKARDA POST SALIGRAMA 576225 Saligrama       Y VASHISHTA MILK BUSNIESS SSLC   10/11/1961 11/10/1961   12:00:00 AM  
2788 M M V ACHUTHA MAYYA VENKAPPA MAYYA 39 S/O M VENKAPPA MAYYA POST KOTATHATU UDUPI TALUK DISTRICT 576221 Saligrama         VASHISHTA CAR DRIVER BA   05/09/1969 9/5/1969 6/12/1905 12:00:00 AM  
2567 M MANJUNATH MAYYA SUBBRAYA MAYYA 35 NAVADARA KERI GUNDMI POST SASTHANA TALUK UDUPI DISTRICT 576226 Saligrama     9900335871 N VASHISHTA BUSINESS SSLC   1973        
2730 F MOOKAMIBCA AMMA HOLLA LT. K SHANKARA NARAYANA HOLLA 70 W/O K SHANKARNARYANA HOLLA THUDU HOLLE KARKADA SALIGRAMA 576225 Saligrama       N BARADWAJA MANE VARTE 7TH STANDARD   1938        
2776 F NETHRA A MAYYA ATMARAMA MAYYA 37 ANUGRAHA GUNDMI GRAMA UDUPI TALUK DISTRICT 576226 Saligrama       Y VASHISHTA HOUSEWIFE BA   28/10/1971 10/28/1971      
2693 M P PURUSHOTAMA UPADHYA P SHIVARAM UPADHYA 60 S/O P SHIVARAM UPADHYA PARAM PALLI UDUPI SALIGRAMA 576225 Saligrama     9972384563 F BARADWAJA AGRICULTURE SSLC   03/05/1948 5/3/1948      
2563 M P SARVOTHAMA UPADHYA P SHIVARAM UPADHYA 0 S/O P SHIVARAM UPADHYA PARAMPALLI SALIGRAMA UDUPI DISTRICT 576225 Saligrama 0820 2564078   Y BARADWAJA TEACHER TCH            
1623 F P Y Subhadra Aithal   58 A - 5, Cauvery Apartments, New No. 25, Old No. 14, Brindavana Street, Mylapore Chennai 600004 Saligrama 044 54991662       Cooking 5th std   13-07-50        
1624 F P Y Sujatha Aithal   31 A - 5, Cauvery Apartments, New No. 25, Old No. 14, Brindavana Street, Mylapore Chennai 600004 Saligrama 044 24991662       Software M.Sc   27-07-77        
1622 M P Yajneshwara Aithal   70 A - 5, Cauvery Apartments, New No. 25, Old No. 14, Brindavana Street, Mylapore Chennai 600004 Saligrama 044 24991662       Hotel manegement 6th .std   18-12-38        
2710 F PADMAVATHIAMMA HOLLA LT K JANARDHAN HOLLA 78 W/O K JANARDHAN HOLLA POST KARKADA SALIGRAMA 576225 Saligrama       Y BARADWAJA MANE VARTE     1930        
2698 F PRASANA UPADHYA PURUSHOTHAMA UPADHYA 23 P PURUSHOTHAMA UPADHYA PARAM PALLI     Saligrama       Y BARADWAJA PRIEST 8TH STANDARD   16/02/1985 2/16/1985      
2770 F RAKSHA AITHAL RAMA KRISHNA AITHAL 24 SHRAVANA GUNDMI SASTAN POST UDUPI TALUK DISTRICT 576226 Saligrama 0820 2564276 9945278515 N VISHWAMITHRA SOFTWARE PROFESSIONAL MCA raksha@rediffmail.com 26/02/1984 2/26/1984   12:00:00 AM  
2694 M RAMADEV UPADHYA VISHNUMURTHY UPADHYA HOSMANE 0 HOSMANE PARAM PALLI UDUPI SALIGRAMA 576225 Saligrama       Y ATRI BANK EMPLOYEE DEGREE            
2697 M RAMAKANTHA UPADHYA P S NARAYANA UPADHYA 0 P S NARAYANA UPADHYA PARAM PALLI UDUPI SALIGRAMA 576225 Saligrama       Y BARADWAJA AGRICULTURE 8TH STANDARD            
2772 M RAMAKRISHNA SHURMI AITHAL LT SUBRANSA AITHAL 61 SHRAVANA SHURMI GRAMA SASTAN POST UDUPI TALUK DISTRICT 576226 Saligrama 0820 2564276   Y VISHWAMITHRA RETIRED MAN MRO rgaithal@yahoo.com 27/05/1947 5/27/1947      
2562 M RATHNAKARAIAH DODMANE JANARDHANYA 67 NO 3-114 DODMANE GUNDMI POST SASTHANA TALUK UDUPI DISTRICT 576226 Saligrama 0820 2586440   Y BARADWAJA AGRICULTURE SSLC   19/08/1941 8/19/1941 5/13/1905    
2578 F SAMRUDHI HOLLA K SRINIVASA HOLLA 2 PADUHOLLI KARKARDA SALIGRAMA 576225 Saligrama       N BARADWAJA       26/01/2006 1/26/2006      
2742 F SARASWATHI HOLLA LT K KRISHNA HOLLA 78 PADU HOLLI KARKADA SALIGRAMA 576225 Saligrama       Y BARADWAJA MANE VARTE 2ND STANDARD   1930        
2689 F SAVITHRI U HERLE M UDAYA HERLE 42 THANKU HERLE KARKARDA POST SALIGRAMA 576225 Saligrama       Y VASHISHTA MANE VARTE     10/10/1966 10/10/1966   12:00:00 AM  
2726 F SRI NIDHI HOLLA K SHASHIDHAR HOLLA 16 THUDU HOLLE KARKADA SALIGRAMA 576225 Saligrama       N BARADWAJA   I PUC   1992        
2568 M SUBRAYA MAYYA SANNAPPA MAYYA 80 NAVADARA KERI GUNDMI POST SASTHANA TALUK UDUPI DISTRICT 576226 Saligrama     9900335871 Y VASHISHTA BUSINESS 5TH STANDARD   1928        
2784 F SUDHA MAYYA RADHA KRISHNA MAYYA 27 W/O RADHAKRISHNA MAYYA SHARADHA PADUKERI MALURU GRAMA POST KOTATHATU UDUPI TALUK DISTRICT 576221 Saligrama     9900738389 Y VASHISHTA HOUSE WIFE P U C COMPUTERS   05/09/1981 9/5/1981      
2771 F SUMATHI R AITHAL RAMA KRISHNA AITHAL 52 SHRAVANA SHURMI GRAMA SASTAN POST UDUPI TALUK DISTRICT 576226 Saligrama 0820 2564276 9740073922 Y VISHWAMITHRA HOUSE WIFE BA   22/01/1956 1/22/1956      
2566 F SUMITHRA HOLLA RAMESH HOLL 42 NAVADARA KERI GUNDMI POST SASTHANA TALUK UDUPI DISTRICT 576226 Saligrama       Y BARADWAJA HOUSE WIFE 7TH STANDARD   1966        
9004 F UDAYA KUMARI HOLLA K SRINIVASA HOLLA 38 THUDHOLI KARKADA SALIGRAMA 576226 Saligrama       N BARADWAJA MANE VARTHE PUC   1970        
2781 F UMA S HOLLA P SHIVANNA HOLLA 56 W/O M SHIVANNA HOLLA POST KOTATHATU UDUPI TALUK DISTRICT 576221 Saligrama       Y   HOUSE WIFE PUC   07/07/1952 7/7/1952      
2564 F VASANTHI YAJNANARAYANAIAH DODMANE 59 GUNDMI POST SASTHANA TALUK UDUPI DISTRICT 576226 Saligrama 0820 2564833   Y BARADWAJA HOUSE WIFE 9TH STANDARD   29/11/1949 11/29/1949      
2700 M VASUDEVA UPADHYA NARASIMHA UPADHYA 56 S/O NARASIMHA UPADHYA PARAM PALLI     Saligrama         BARADWAJA AGRICULTURE PUC   10/06/1952 6/10/1952      
2744 F VIBHA BHATIYA VISHWANATH BHATIYA 11 PADU HOLLI KARKADA SALIGRAMA 576225 Saligrama       N HARITHASA STUDENT 6TH STANDARD   14/10/1997 10/14/1997      
2745 F VIJETHA BHATIYA VISHWANATH BHATIYA 13 PADU HOLLI KARKADA SALIGRAMA 576225 Saligrama       N HARITHASA STUDENT 9TH STANDARD   09/03/1995 3/9/1995      
2746 M VISHWANATHA BHATIYA MAHABALAESHWAR BHATIYA 47 PADU HOLLI KARKADA SALIGRAMA 576225 Saligrama         HARITHASA BUSINESS 5TH STANDARD   28/10/1961 10/28/1961   12:00:00 AM  
2565 M YAJNANARAYANAIAH DODMANE G PARESHWARAYA DODMANE 66 GUNDMI POST SASTHANA TALUK UDUPI DISTRICT 576226 Saligrama 0820 2564833   Y BARADWAJA AGRICULTURE 6TH STANDARD   22/02/1942 2/22/1942      
2857   C Shreemathi Maiya   55 No. 1 - 114, Laxmi Devi Krupa, Gundmi Village, Saastana Post Udupi Taluk & Dist Udupi 576226 Saligrama   0       Teacher T C H S.S.L.C   11.08.1953 8/11/1953      
2851   G Ahalya Maiya   47 No. 1 - 117, Neralu,Gundmi Village, Saastana Post Udupi Taluk & Dist Udupi 576226 Saligrama 0820 0       Teacher T C H P.U.C   21.09.1961 9/21/1961      
2852   G Anila Maiya   25 No. 1 - 117, Neralu,Gundmi Village, Saastana Post Udupi Taluk & Dist Udupi 576226 Saligrama 0820 0         B.A.   01.11.1983 11/1/1983      
2853   G Archana Maiya   22 No. 1 - 117, Neralu,Gundmi Village, Saastana Post Udupi Taluk & Dist Udupi 576226 Saligrama 0820 0         B.A.   16.03.1987 3/16/1987      
2846   G Chethan Maiya   24 KaMadhenu, Gundmi Village, Saastana Post , Udupi Taluk & Dist Udupi 576226 Saligrama             M.B.A   30.05.1984 5/30/1984      
2842   G Kashishwara Maiya     KaMadhenu, Gundmi Village, Saastana Post , Udupi Taluk & Dist Udupi 576226 Saligrama           Agriculture P.U.C            
2845   G Krishnamurthy Maiya   47 No. 1 - 115, Gundmi Village, Saastana Post Udupi Taluk & Dist Udupi 576226 Saligrama           Teacher T C H P.U.C   01.09.1961 9/1/1961      
2850   G Nagesha Maiya   54 No. 1 - 117, Neralu,Gundmi Village, Saastana Post Udupi Taluk & Dist Udupi 576226 Saligrama 0820 0       Teacher M.A.   23.11.1954 11/23/1954      
2856   G S Bharatesha Maiya   29 No. 1 - 114, Laxmi Devi Krupa, Gundmi Village, Saastana Post Udupi Taluk & Dist Udupi 576226 Saligrama   0       N D S India C.A. M.B.A   19.05.1979 5/19/1979      
2855   G S Ragavendra Maiya   25 No. 1 - 114, Laxmi Devi Krupa, Gundmi Village, Saastana Post Udupi Taluk & Dist Udupi 576226 Saligrama   0       Engineer B.E.   12.02.1984 2/12/1984      
2848   G Samartha Maiya   16 No. 1 - 115, Gundmi Village, Saastana Post Udupi Taluk & Dist Udupi 576226 Saligrama           Student S.S.L.C   21.08.1992 8/21/1992      
2840   G Sreepathi Maiya     No. 1 - 112, Gundmi Village, Saastana Post Udupi Taluk & Dist Udupi 576226 Saligrama                          
2849   G Swathi Maiya   13 No. 1 - 115, Gundmi Village, Saastana Post Udupi Taluk & Dist Udupi 576226 Saligrama           Student     01.03.1996 3/1/1996      
2838   Jyothi Kalkura   26 No. 1 - 113, Gundmi Village, Saastana Post Udupi Taluk & Dist Udupi 576226 Saligrama                 01.03.1983 3/1/1983      
2847   Jyothi Maiya   39 No. 1 - 115, Gundmi Village, Saastana Post Udupi Taluk & Dist Udupi 576226 Saligrama           House Wife P.U.C   07.01.1970 1/7/1970      
2843   K Sudha Maiya   43 KaMadhenu, Gundmi Village, Saastana Post , Udupi Taluk & Dist Udupi 576226 Saligrama           House Wife S.S.L.C   11.01.1966 1/11/1966      
2206 M K Taranath Holla   52 Karkada, Kavadi Road, Saligrama Saligrama 576225 Saligrama 824 2494479         B.Sc   17-10-56        
2858   Meenakshamma Maiya   71 No. 1 - 116, Gundmi Village, Saastana Post Udupi Taluk & Dist Udupi 576226 Saligrama           House Wife     04.04.1937 4/4/1937      
2841   Nalini Maiya     No. 1 - 112, Gundmi Village, Saastana Post Udupi Taluk & Dist Udupi 576226 Saligrama                          
2208 F Nirmala Karanth   49 No.74, 7th Cross, 3rd Main Road, Shreyas Colony, J.P.Nagar 7th Phase, Bangalore 570078 Saligrama 80 26850787         B.A B.E.D   22-06-59        
2957   P Gangadhara Herle   72 Parampalli, Saligrama Post Udupi 576225 Saligrama 0820 0       Rtd. Teacher B.A   12.07.1936 7/12/1936      
1909 M P J Ravindranath Bhat   46 No.40, (H105) Jyanagangothri, Laxminarayana Pura, Bangalore 560021 Saligrama 080 23327734       Business B.Com   03/12/62        
2094   P J Ravindranatha Bhat   46 No. 40 - 105, Jyanagangothri, 3rd Cross Road, Laxminarayanapura Bangalore 560021 Saligrama 080 0       Buisness B.Com   03.12.1962 12/3/1962      
2959   P Jahanavi Herle   57 Parampalli, Saligrama Post Udupi 576225 Saligrama 0820 0       House Wife S.S.L.C   15.08.1951 8/15/1951      
2096   P Janaki Bhat   67 No. 40 - 105, Jyanagangothri, 3rd Cross Road, Laxminarayanapura Bangalore 560021 Saligrama 080 0       House Wife     09.08.1941 8/9/1941      
1893 M P Janardana Madhyastha   88 Parampalli, Saligrama Udupi 576225 Saligrama 0820 2464298         T.C.H   15-06-20        
1908 M P Janardhana Bhat   73 No.40, (H105) Jyanagangothri, Laxminarayana Pura, Bangalore 560021 Saligrama 080 23327734         S S L C   04/10/35        
2095   P Janardhana Bhat   73 No. 40 - 105, Jyanagangothri, 3rd Cross Road, Laxminarayanapura Bangalore 560021 Saligrama 080 0       Buisness S.S.L.C   04.10.1935 10/4/1935      
1892 M P Narasimha Aithal   60 ""Venkatadri"", Parampalli, Saligrama Udupi 576225 Saligrama 0820 2565158         T.C.H   06-02-49        
2522 M P Suresha   48 H 105, 1st Floor, Nagappa Block, Lakshminarayanapura. Bangalore 560021 Saligrama 80 23130548       Hotel Business B.Com.   04-08-60        
2207 M P Suryanarayana Herle   73 Parampalli, Saligrama Post Udupi 576225 Saligrama 820 2564448         B.Sc. Ma   20-11-35        
2517 M P Venkataramana Bhatta   77 H 105, 1st Floor, Nagappa Block, Lakshminarayanapura. Bangalore 560021 Saligrama 80 23130548       Hotel Business 5th STD   05-12-31        
2523 M P Venkataramana Bhatta   77 H 105, 1st Floor, Nagappa Block, Lakshminarayanapura. Bangalore 560021 Saligrama 80 23130548       Hotel Business 5th STD   05-12-31        
2196 M P Vishnumurthy Aithal   51 No. H - 105, 3rd Main Road, Laxminarayana Pura, Bangalore 560021 Saligrama 80 23322575         S.S.L.C   25-May-1957        
2387 F Puspa Holla   56       Saligrama             S.S.L.C   19416        
2839   Sathyabhama Maiya     No. 1 - 112, Gundmi Village, Saastana Post Udupi Taluk & Dist Udupi 576226 Saligrama                          
2844   Shubha Maiya   18 KaMadhenu, Gundmi Village, Saastana Post , Udupi Taluk & Dist Udupi 576226 Saligrama             P.U.C   09.05.1990 5/9/1990      
2837   Sumathi Kalkura     No. 1 - 113, Gundmi Village, Saastana Post Udupi Taluk & Dist Udupi 576226 Saligrama           House Wife              
2854   Vishalamma Holla     No. 1 - 113, Gundmi Village, Saastana Post Udupi Taluk & Dist Udupi 576226 Saligrama           House Wife